Czy dziennikarze w Polsce, Rosji i Szwecji mają ze sobą coś wspólnego?

5 października 2012 • Etyka Dziennikarska, Nowe Media / Web 2.0 • by

Badacze mediów z trzech krajów analizują sytuację dziennikarzy w kontekście przemian zawodu oraz całego świata mediów.

Dynamiczne zmiany zachodzące w zakresie dziennikarstwa – opisywane także szeroko w  licznych tekstach zamieszczanych na stronie Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego – badane są obecnie na wielu różnych płaszczyznach. Naukowcy z Polski (Uniwersytet Wrocławski), Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy) i Szwecji (Uniwersytet Södertörn, lider konsorcjum projektu), współpracujący w ramach projektu „Journalism in change”, postanowili przyjrzeć się przede wszystkim kwestii dziennikarskiej kultury zawodowej. Analizowana jest ona na trzech poziomach: kognitywnym (sposób, w jaki dziennikarze widzą otaczającą ich rzeczywistość, ale także swój zawód), ideałów dziennikarskich i etyki zawodowej (systemów wartości związanych z rolą dziennikarzy, relacjami z ich otoczeniem ekonomicznym i politycznym oraz odbiorcami) oraz praktyk dziennikarskich (codzienne praktyki redakcyjne, organizacja pracy, proces podejmowania decyzji w redakcji). Dodatkowo analizowany jest także czwarty wymiar: pozycja dziennikarzy w społeczeństwie i społeczny prestiż zawodu.

Celem badania jest opisanie i zrozumienie kierunków ewolucji kultury dziennikarskiej w poszczególnych krajach pod wpływem zmieniających się warunków pracy dziennikarzy. Uczestnicy projektu zakładają bowiem, iż mimo obserwowanej w Europie i na świecie konwergencji w zakresie praktyk i standardów pracy dziennikarzy, wciąż mamy w tym zakresie do czynienia ze znaczącymi różnicami pomiędzy poszczególnymi państwami.

Projekt zaplanowany jest na lata 2011-2014 i ma na celu badanie wspomnianych wyżej zagadnień w perspektywie porównawczej. Badane będą trzy państwa o zupełnie innej historii, tradycji dziennikarskiej i politycznej – Polska, Rosja i Szwecja. W zamierzeniu uczestników projektu ma to pomóc zrozumieć, w jakim stopniu zmiany w otoczeniu dziennikarstwa wpływają na jego rozwój w zupełnie różnych warunkach społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie ankiety wśród dziennikarzy (próba około 500 osób w każdym kraju), wywiady pogłębione oraz badanie obecności dziennikarzy na nowych platformach komunikowania (w szczególności mowa o Internecie).

Pierwszym owocem działań zespołu realizującego projekt „Journalism in change” jest raport wstępny opisujący założenia projektu, ale również wprowadzający do tematyki badań nad kulturą dziennikarską w poszczególnych krajach. Medioznawcy opisują w nim wyniki dotychczasowych badań w tym zakresie (we wszystkich trzech krajach), jak również próbują syntetyzować tę wiedzę, czyniąc tym samym pierwszy krok na drodze do przyszłego badania porównawczego.

Raport dostępny jest tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , ,

Send this to a friend