Rynki medialne krajów Europy Zachodniej w perspektywie porównawczej

1 lutego 2019 • Ekonomika Mediów • by

„Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany” to tytuł książki, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas, pod redakcją Katarzyny Konarskiej (Uniwersytet Wrocławski).

Tom, na który składa się osiem tekstów, stanowi odpowiedź na toczącą się od dwóch lat dyskusję w kręgach politycznych, na łamach polskich mediów, a także w środowisku akademickim, wywołaną zapowiedzią rządzących elit o repolonizacji niektórych przedsiębiorstw medialnych. Podczas oficjalnych wystąpień liderów partii aksjomatycznymi przykładami polityki medialnej, opartej na ochronie rodzimych firm, stały się systemy francuski i niemiecki.

Jak można przeczytać we wstępie zamysłem książki była potrzeba lepszego zrozumienia „zachodzących współcześnie zmian w sferze funkcjonowania mediów, determinowanych rozwojem technologii cyfrowych otwierających nowe możliwości działania, mechanizmami kierującymi logiką rynkową oraz regułami polityki medialnej, określanych krajowymi i europejskimi zapisami”, poprzez przedstawienie „czytelnikowi stanu faktycznego, aktualnych danych i teraźniejszych trendów, które przekładają się na sytuację mediów, a tym samym ich odbiorców czy też użytkowników”. W ten sposób Redaktorka tomu zwraca uwagę, że choć podstawy regulacji mediów w poszczególnych krajach mogą mieć wydźwięk protekcjonistyczny, to w istocie mają charakter wtórny w stosunku do tego, co dzieje się obecnie na rynkach medialnych, kiedy wpływ i znaczenie na wewnętrzną sytuację instytucji medialnych nie mają i nie mogą już mieć paternalistyczne zapisy, wobec ogólnoświatowych tendencji wyznaczanych zmianami technologicznymi, przekraczającymi wszelkie państwowe granice.

Jak wspomniano na tom składa się osiem rozdziałów, z czego pierwszy zatytułowany „Wolność słowa, pluralizm i niezależność mediów: standardy z dziedziny mediów kreowane przez Radę Europy i Unię Europejską” Alicji Jaskierni (Uniwersytet Warszawski), przedstawia główne założenia europejskiej polityki medialnej, stanowiące ramy odniesienia dla krajowych systemów regulacyjnych. Pozostałe części to analizy wybranych krajowych rynków medialnych: Hiszpanii (Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski), Francji (Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski), Niemiec (Katarzyna Konarska, UWr), Norwegii (Ilona Biernacka-Ligięza, UMSC w Lublinie), Szwajcarii (Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski), Wielkiej Brytanii (Katarzyna Konarska, Uniwersytet Wrocławski), Włoch (Jerzy Jastrzębski, UP JPII w Krakowie).

Zaletą tego opracowania jest jednolity układ rozdziałów oraz klarowny podział na poszczególne segmenty rynków medialnych, co umożliwia czytelnikowi dotarcie do poszukiwanego problemu, jak również ułatwia zestawienia i porównania pomiędzy rynkami. Poza obszarem badań znalazły się rynki Europy Środkowej i Wschodniej, co – jak tłumaczy Konarska – z uwagi na transformację systemową państw tego regionu w latach 90., skutkuje inną dynamiką i logiką rynkową oraz regulacyjną. Redaktorka zapowiada zbadanie i opisanie rynków medialnych tego regionu w kolejnym tomie.

Więcej informacji o książce jest dostępnych na stronie wydawnictwa

Zdjęcie: Universitas

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend