Doroczne spotkanie EJO (Ryga, 15-16 maja 2014)

Spotkania konsorcjum projektu EJO odbywają się rotacyjnie w poszczególnych krajach, z których pochodzą partnerzy projektu. W tym roku kolej wypadła na kolegów z Turiba University, z pięknej, hanzeatyckiej Rygi. Wszystkie zespoły narodowe tworzące konsorcjum wysłały swoich przedstawicieli, co pozwoliło rozmawiać w pełnym gronie o najważniejszych kierunkach działań, zadaniach i planach na przyszłość.

Okazją do tego stała się przede wszystkim dziesiąta rocznica powstania Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego. Było miejsce na wspomnienia, podsumowania, jak również świętowanie tego wydarzenia w bardziej nieformalnej atmosferze.

Spotkanie tradycyjnie było okazją do sprawdzenia kondycji poszczególnych wersji językowych oraz konsorcjum jako całości. Omówiono kwestie związane z finansowaniem zespołów krajowych, organizacją procesu tworzenia i rozpowszechniania treści oraz promocją działań Obserwatorium.

Szczególną uwagę uczestnicy spotkania poświęcili działaniom mającym na celu rozszerzenie bieżącej formuły projektu i położenie jeszcze większego nacisku na działania o charakterze badawczym. Miałyby one skutkować powstawaniem opracowań o charakterze analitycznym i porównawczym. EJO zamierza w ten sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje współpraca w tak szerokim gronie partnerów. Częścią tego planu jest powołanie wspólnego programu studiów doktoranckich pod egidą Obserwatorium.

Podczas spotkania poruszono kwestię relacji z otoczeniem zewnętrznym – grupami docelowymi działań EJO (pracownicy mediów, środowisko naukowe, studenci) oraz potencjalnymi sponsorami i instytucjami wspierającymi. Szczególną uwagę zwrócono – w tym kontekście – na potencjał mediów społecznościowych..

Plan pracy na lata 2014-2015 wydaje się zatem bardzo bogaty. Podsumowanie efektów tych działań zaplanowane jest na kolejne spotkanie konsorcjum, które – jeśli sytuacja na to pozwoli – odbędzie się w Kijowie wiosną przyszłego roku.

10336744_769289179756719_3423781920775091555_n

Zespół EJO

 

Send this to a friend