Central European Journal of Communication ma już 10 lat

14 grudnia 2018 • Dziennikarstwo Branżowe • by

Jubileusz dziesięciolecia Central European Journal of Communication, czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, zgromadził przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich czasopism medioznawczych. Był też okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o planach na przyszłość.

Już od dziesięciu lat redaktorzy i autorzy Central European Journal of Communication (CEJC) budują czasopismo naukowe, które ma na celu promowanie polskiej i środkowoeuropejskiej nauki o komunikowaniu, przy jednoczesnym utrzymywaniu najwyższych standardów w zakresie publikowania naukowego. Co istotne, CEJC ukazuje się w języku angielskim, co otwiera autorom publikującym artykuły dostęp do czytelników na całym świecie.

Bilans dekady

W ciągu pierwszych dziesięciu lat funkcjonowania redaktorom czasopisma, Bogusławie Dobek-Ostrowskiej i Michałowi Głowackiemu, udało się osiągnąć kilka zasadniczych celów.

Po pierwsze, utrzymana została regularność wydawania pisma, co jest kluczowe z punktu widzenia obecności na najbardziej prestiżowych listach czasopism naukowych.

Po drugie, wokół czasopisma udało się zgromadzić społeczność badaczy mediów i komunikowania nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej, ale również z innych części Europy i świata. Członkami Rady Redakcyjnej są znani badacze z wielu krajów, wśród nich chociażby tak znani naukowcy jak Daniel C. Hallin, Gianpietro Mazzoleni, Graham Murdock czy Wayne Wanta. Wielu z nich było także zapraszanych do redagowania kolejnych numerów czasopisma.

Po trzecie, czasopismo jest już dziś obecne na listach prestiżowych czasopism naukowych. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim o bazie ERIH+ oraz Scopus, zapewniających czasopismu obecność w międzynarodowym obiegu.

Nie oznacza to oczywiście, że droga ta jest usłana różami. Podstawowym wyzwaniem jest przede wszystkim zdobywanie pieniędzy na wydawanie pisma. Do tej pory opiera się to głównie na finansowym zaangażowaniu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i jego członków.

Konferencja jubileuszowa

Jubileusz czasopisma świętowany był 19 listopada, podczas konferencji „Central European Journal of Communication – 10 Years  On”, zorganizowanej we Wrocławiu. Jej program składał się z kilku części.

W sesji otwierającej zaprezentowany został przez redaktorów CEJC bilans dziesięciu lat funkcjonowania. Bogusławie Dobek-Ostrowskiej i Michałowi Głowackiemu towarzyszyły w tej prezentacji młode badaczki, również uczestniczące w wydawaniu czasopisma – Paulina Barczyszyn-Madziarz, Róża Norstrom i Julia Trzcińska.

W sesji kolejnej wykład na temat „Central Europe in the Perspective of the Media Systems Studies. Media Systems in Central Eastern Europe: Between Institutionalism and Culture” wygłosił Paolo Mancini, jeden z najbardziej znanych badaczy systemów medialnych na świecie. Jego wystąpienie wywołało gorącą dyskusję na temat kształtu, przeszłości i przyszłości mediów w regionie.

W sesjach popołudniowych skupiono się na kwestiach związanych z pozycją badaczy mediów i czasopism naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej na mapie europejskiej i światowej nauki o komunikowaniu.

Sesja poświęcona badaniom i badaczom zgromadziła m.in. uczestników z Polski (Bogusława Dobek-Ostrowska), Węgier (Demeter Marton i Peter Bajomi-Lazar) i Bułgarii (Bissera Zankova).

W sesji poświęconej czasopismom udział wzięli przedstawiciele czasopism polskich (Zeszyty Prasoznawcze, Studia Medioznawcze, Media-Teologia-Kultura, Dziennikarstwo i Media oraz Wrocławskie Studia Politologiczne), węgierskich (KOME) i chorwackich (Media Research). Polską część projektu Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie reprezentował w tej dyskusji Michał Kuś.

Okazało się, że sytuacja i przede wszystkim problemy większości wydawnictw są podobne. Brakuje pieniędzy, a co za tym idzie także zasobów ludzkich. Stanowi to podstawową przeszkodę dla procesu umacniania pozycji tych czasopism na arenie ponadregionalnej, europejskiej i światowej.

Pewną nadzieję w tym zakresie budzą możliwości związane z cyfryzacją poszczególnych procesów związanych z wydawaniem czasopism, jednak tu również pojawiają się problemy natury organizacyjnej i finansowej. Podstawowym zasobem czasopism wydają się być w tej sytuacji zaangażowani redaktorzy, którzy bardzo często kosztem dodatkowego nakładu pracy dbają o utrzymanie wysokiej jakości tych wydawnictw. Wydaje się jednak, że w starciu z międzynarodowymi wydawnictwami z ugruntowaną renomą i solidnym finansowaniem środkowoeuropejskie czasopisma wciąż jeszcze nie są w stanie konkurować na równych zasadach.

Zdjęcie: Central European Journal of Communication

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend